Vertikalus
Prisijungimas gyventojams
prisijungimas gyventojams

Mokesčiai ir rinkliavos
2011 m. lapkričio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-422  patvirtino fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

SPRENDIMAS
DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, 2012 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI PATVIRTINIMO

  Visą išsamią informaciją dėl verslo liudijimo įsigijimo gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasikonsultuoti su mokesčių specialistais Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

2012-01-04 

 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

Valstybinės žemės nuomos mokestį moka valstybinės žemės sklypų naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys:
1.  kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu;
2.  kurie turi sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis;
3.  kurie naudojasi valstybine žeme, kai ji užstatyta jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nustatyta tvarka valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas iki 2008-12-31 buvo ne mažesnis kaip 1,5 proc. ir ne didesnis kaip 4 proc. žemės vertės, nuo 2009 m. sausio 1 d. – ne mažesnis kaip 0,1 proc. ir ne didesnis kaip 4 proc.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais kiekvienam mokestiniam laikotarpiui nustatyti konkretūs žemės nuomos mokesčio tarifai bei nuomos mokesčio mokėjimo terminai. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės nuomos mokesčio tarifus, sumažinus mokestį arba nuo jo atleidus, taip pat pakeitus žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus privaloma vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.
Žemės vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, apskaičiuojama pagal žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Iki 2009 m. nuomos mokestis buvo skaičiuojamas nuo žemės sklypo indeksuotos vertės. Nuo 2009 m. sausio 1 d. pasikeitus žemės įvertinimo tvarkai, mokestis skaičiuojamas nuo vidutinės rinkos vertės, nustatytos valstybės įmonės Registrų centro pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu.
Informaciją apie žemės vertinimą masiniu būdu pagal verčių žemėlapius bei vertinimo ataskaitas galima rasti VĮ Registrų centro svetainėje adresu www.registrucentras.lt
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.
Savivaldybės tarybos sprendimu valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo nustatyta tvarka juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais nustatytu terminu pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui. Priimtos deklaracijos vienas egzempliorius su deklaraciją priėmusio darbuotojo parašu grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Mokestis sumokamas nustatytais terminais.
Fiziniams asmenims valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja, parengia ir išsiunčia mokesčio deklaracijas paštu pagal gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrius. Deklaracijos pasirašytinai gali būti įteiktos per seniūnijų darbuotojus. Nustatytais terminais mokestis sumokamas seniūnijose pagal mokėtojų gyvenamąją vietą arba banke.
Laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio ar jo dalies skaičiuojami 0,03 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis turėjo būti sumokėtas. Nesumokėjusiems mokesčio per 3 mėn. po nustatyto termino pabaigos, bus siunčiami priminimai dėl mokestinės prievolės įvykdymo. Nesumokėjus priminime nurodytos mokesčio bei delspinigių sumos, ji bus išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Fiziniai ir juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį moka į Savivaldybės sąskaitą banke pagal šiuos mokėjimo rekvizitus:

Gavėjas  Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas   188708224
Gavėjo bankas   AB DNB  bankas
Sąskaita  LT614010042400295809
Banko kodas  40100
Įmokų kodai:
Fizinių asmenų žemės nuomos mokestis      3111
Juridinių asmenų žemės nuomos mokestis   3121

Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Dėl informacijos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymą, deklaravimą ir sumokėjimą galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (219 kab.), tel. (85) 275 50 77

    Deklaracijos forma. 

2011 m. gegužės 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-185 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę
 žemę tarifų ir lengvatų  “.

2011 m. gegužės 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-186 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-271 „Dėl 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono
savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-282 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų“ ir su juo susijusio sprendimo pakeitimo“ 

2010 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-152 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 
 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-282 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę
 žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų  “. 

2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-77 „Dėl 2008 m. nuomos mokesčio už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius tarifų, sumokėjimo terminų ir lengvatų“.

     Vyriausybės nutarimai:
     1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „ Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę
 ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius “ (Žin., 2002, Nr. 112-4993);
     2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „ Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės
 žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755)

 ŽEMĖS MOKESTIS

 2009 m. liepos 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos „Dėl žemės mokesčio lengvatų“ sprendimas Nr.T3-205.
 2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos „Dėl 2008 m. žemės mokesčio lengvatų“ sprendimas Nr.T3-78.
 Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1922, Nr.21-612, Aktuali redakcija).

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. T3-111 „Dėl 2010 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-131 „Dėl 2009 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. T3-114 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2008 m.“.
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. T3-241
Dėl 2006 m. liepos 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-197 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2007 m.“ dalinio pakeitimo“. 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr.76-2741, Aktuali redakcija).

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-16 15:21:27